ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost

 Dnešního dne, měsíce a roku byly společností:

 

REALITY TOUŠOVÁ s.r.o.

se sídlem se sídlem Alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň IČ: 29162645

Společnost zapsaná v  obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 28102

za společnost jedná jednatelka Magdalena Toušová

e-mail : realitytousova@seznam.cz

telefon: 604 725 735

(dále jen “Realitní kancelář“)

Povinná osoba dle § 2 AML, písmeno d) oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu

v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

vydány následující

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na

e-mailové adrese: realitytouova@seznam.cz

    Zpracování osobních údajů dětí Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.   Rozsah zpracování osobních údajů Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše jméno a příjmení,
 2. b) obchodní firma,
 3. c) adresa nebo sídlo společnosti,
 4. d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. e) telefonní číslo nebo
 6. f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. (pozn.: Pokud budou na stránkách cookies, které budou sledovat chování uživatelů, je třeba tyto cookies vyjmenovat a uvést, co konkrétně dělají.)   Účel zpracování Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na realitytousova@seznam.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí advokátní kanceláři;

Advokátní kancelář FRANC a STREJČEK

Mgr. Petr Strejček

IČ: 67078800

Škroupova 10, 301 00 Plzeň, tel./fax: 377 320 785, e-mail:

pstrejcek@akfranc.cz

 1. externí daňové kanceláři

Ing. Radek Bílý

IČ: 18232995

Roosveltova 8

331 00 Plzeň

plzen@dane-bily.cz

 1. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové,

cloudové služby nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese:

realitytousova@seznam.cz

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018

Za společnost

jednatelka Magdalena Toušová

                                                   

Vyhláška č. 127 ze dne 19. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o daní z nabytí nemovitých věcí.  

Ceny nemovitostí dále rostly, nejvíce u bytů, nejméně u pozemků

  Praha 30. července 2018 (ČTK) – tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve 2. čtvrtletí meziročně dále rostly. Nejvíce zdražily byty, nejméně pozemky. Byty zdražily nejvíce také s porovnáním z 1. čtvrtletí letošního roku. Ceny nemovitostí rostly nejvíce ve Zlínském kraji, nejméně v Olomouckém. ČTK to v tiskové zprávě sdělila Hypoteční banky. Z HB Indexu, který sleduje hodnotu nemovitostí, vyplývá, že ceny bytů meziročně vzrostly o 12,8 procentního bodu na 133,6. Mezi čtvrtletně  stouply o 4 procentní body. Základní hodnotu indexu 100 bodů představují skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty tak od tohoto data zdražily zhruba o třetinu. Tempo růstu cen si drží poměrně dynamický charakter. Ceny rostly ve všech krajích. Nejvíce ve Zlínském, Jihočeském, Středočeském, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Naopak nejnižší růst cen jsme zaznamenali v Olomouckém kraji, kde již ceny dosahují možného maxima. Stejně jako v předchozím období rostly ceny starších panelových bytů, více než těch cihlových“, uvedl ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky Petr Němeček.   Největší zájem byl podle něj o byty kategorií 3+1 nebo 3+KK. V Praze neklesá zájem cizinců o byty v novostavbách.“ Zvyšuje se podíl cizinců ze západní Evropy, Izraele a Číny“, doplnil Němeček.   Rodinné domy zdražily meziročně o 8,2 procentního bodu na 124,4. Mezi čtvrtletně se index zvýšil o 2,3 bodu. „Ceny rodinných domů stoupají stabilně, růst je shodný jako ve druhém čtvrtletí předchozího roku.  Problémem pro stavebníky jsou především delší dodací lhůty u stavebních materiálů a plné kapacity stavebních firem. Přesto trvá zájem o koupi rodinných domů ve zhoršeném stavu, které ale zájemce lákají výhodnější pořizovací cenou, uvedl Němeček. Zhruba 10 až 15% podílu na celém trhu mají dřevostavby. Developerská výstavba se odehrává převážně ve Středočeském kraji a v okolí krajských měst s dobrou dopravní dostupností.   Ceny pozemků se zvýšily meziročně o 6,6 procentního bodu na 145,4, mezi čtvrtletně vrostly o 2,9 bodu. „Poptávka po pozemcích je dlouhodobě stabilní, stejně jako nedostatečná nabídka. Vysoké ceny v okolí velkých měst nutí lidi hledat vhodná místa ve vzdálenějších lokalitách. Dlouhodobě také pozorujeme zájem o levnější pozemky, které nemají kompletní veřejné sítě“, sdělil Němeček.   Pro třetí čtvrtletí očekává, že trh bude ovlivněn blížícími se regulacemi České národní banky, která od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték. Do konce září by se tak doba prodeje nemovitostí měla zrychlit, naopak v posledním čtvrtletí by podle Němečka poptávka klesnout. „Z důvodu vysokých cen a hůře dostupných hypoték dojde k odchodu části potencionálních kupujících do nájmů, což může způsobit mírný nárůst tržního nájemného“, dodal Němeček.   HB Index sleduje byty, rodinné domy a pozemky. Je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky.      

Daň z nabytí nemovitosti: 

 

Definitivní zrušení daně z nabytí nemovitost vyšlo ve sbírce zákonů č. 386/2020 sb. dne 7.10.2020.

 

Odhad tržní ceny

  Tržní ocenění nemovitosti vyjadřuje prodejní hodnotu zadané nemovitosti (bytu, domu, pozemku atd.) vztahující se k určitému datu, v dané lokalitě. Takový dokument plní svou funkci hlavně pro řešení dědického řízení a pozůstalosti nebo jako informace o momentální hodnotě nemovitosti při úvaze o jejím prodeji.    

Co je předkupní právo

  Od 1. ledna 2018 je znovu zavedeno zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu. Předkupním právem se rozumí závazek vlastníka spoluvlastnického podílu na nemovitosti nabídnout tento podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům v případě, že se ho rozhodne prodat nebo bezúplatně převést (např. darovat). Výjimkou jsou pouze převody spoluvlastnických podílů na osoby blízké. Tato povinnost se kromě klasického spoluvlastnictví vztahuje i na spoluvlastníky nebytových jednotek (halových garáží) vymezených často jako podíly (garážová stání) na nebytové jednotce, na spoluvlastnické podíly na pozemcích okolo budovy, pokud se nejedná o tzv. funkčně související pozemky (kde musí být podíl převeden společně s jednotkou). Majitelů bytových jednotek se předkupní právo dotýká v případě, kdy prodávají byt například spolu s garážovým stáním, které je tvořeno spoluvlastnickým podílem ne nebytovém prostoru. To znamená, že ve společných garážích v domě mají právo k bytu, kterého jsou majiteli, používat i stání pro jedno či více aut. Toto stání ale není součástí bytu, oni jej tedy nevlastní, pouze se o plochu hromadné garáže dělí s ostatními majiteli bytů.    

Průkaz energetické náročnosti

   

Průkaz energetické náročnosti

Od 1. ledna 2013 vešel v platnost zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který v § 7 ukládá doložit plnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Od 1. července 2015 platí novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zpřesňuje pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov, zavádí odpovědnost za nezveřejnění ukazatele energetické náročnosti prodávané budovy i pro realitní kanceláře a zjednodušuje podmínky pro program Nová zelená úsporám. Novela ruší povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti pro domy postavené a naposledy zrenovované před rokem 1947, pokud s tím kupující souhlasí. Předpokládá se, že domy postavené před rokem 1947, které ani později neprošly žádnou významnou rekonstrukcí, jsou velmi nehospodárné. Další změna se týká odpovědnosti za nezveřejnění ukazatele energetické náročnosti, kterou nově nesou i zprostředkovatelé. V případě uveřejnění inzerátu bez energetické náročnosti hrozí jak majiteli nemovitosti, tak i zprostředkovateli finanční postih v hodnotě až 100 000 Kč a v případě právnické osoby až 200 000 Kč. Neobdrží-li realitní kancelář od vlastníka nemovitosti průkaz, bude muset v nabídce uvést nejhorší energetickou třídu G, jinak se vystaví sankcím.

ArchEnergy s.r.o | www.ArchEnergy.cz

Po velmi dobrých zkušenostech si vám dovolujeme doporučit Ing. arch. Petr Kvasnička,  Tel: +420 721 059 178