Průkaz energetické náročnosti

Od 1. ledna 2013 vešel v platnost zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který v § 7 ukládá doložit plnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Od 1. července 2015 platí novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zpřesňuje pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov, zavádí odpovědnost za nezveřejnění ukazatele energetické náročnosti prodávané budovy i pro realitní kanceláře a zjednodušuje podmínky pro program Nová zelená úsporám. Novela ruší povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti pro domy postavené a naposledy zrenovované před rokem 1947, pokud s tím kupující souhlasí. Předpokládá se, že domy postavené před rokem 1947, které ani později neprošly žádnou významnou rekonstrukcí, jsou velmi nehospodárné. Další změna se týká odpovědnosti za nezveřejnění ukazatele energetické náročnosti, kterou nově nesou i zprostředkovatelé. V případě uveřejnění inzerátu bez energetické náročnosti hrozí jak majiteli nemovitosti, tak i zprostředkovateli finanční postih v hodnotě až 100 000 Kč a v případě právnické osoby až 200 000 Kč. Neobdrží-li realitní kancelář od vlastníka nemovitosti průkaz, bude muset v nabídce uvést nejhorší energetickou třídu G, jinak se vystaví sankcím.

ArchEnergy s.r.o | www.ArchEnergy.cz

Po velmi dobrých zkušenostech si vám dovolujeme doporučit Ing. arch. Petr Kvasnička,  Tel: +420 721 059 178 

Daň z nabytí nemovitosti: 

  Chystáte se prodat nebo koupit byt, dům či pozemek? Pak nezapomeňte, že daň z nabytí nemovité věci nově zaplatí kupující. Změna vstoupila v platnost od 1. listopadu 2016.  

Odhad tržní ceny

  Tržní ocenění nemovitosti vyjadřuje prodejní hodnotu zadané nemovitosti (bytu, domu, pozemku atd.) vztahující se k určitému datu, v dané lokalitě. Takový dokument plní svou funkci hlavně pro řešení dědického řízení a pozůstalosti nebo jako informace o momentální hodnotě nemovitosti při úvaze o jejím prodeji.    

Co je předkupní právo

  Od 1. ledna 2018 je znovu zavedeno zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu. Předkupním právem se rozumí závazek vlastníka spoluvlastnického podílu na nemovitosti nabídnout tento podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům v případě, že se ho rozhodne prodat nebo bezúplatně převést (např. darovat). Výjimkou jsou pouze převody spoluvlastnických podílů na osoby blízké. Tato povinnost se kromě klasického spoluvlastnictví vztahuje i na spoluvlastníky nebytových jednotek (halových garáží) vymezených často jako podíly (garážová stání) na nebytové jednotce, na spoluvlastnické podíly na pozemcích okolo budovy, pokud se nejedná o tzv. funkčně související pozemky (kde musí být podíl převeden společně s jednotkou). Majitelů bytových jednotek se předkupní právo dotýká v případě, kdy prodávají byt například spolu s garážovým stáním, které je tvořeno spoluvlastnickým podílem ne nebytovém prostoru. To znamená, že ve společných garážích v domě mají právo k bytu, kterého jsou majiteli, používat i stání pro jedno či více aut. Toto stání ale není součástí bytu, oni jej tedy nevlastní, pouze se o plochu hromadné garáže dělí s ostatními majiteli bytů.  

.